Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden WIJNZINNIG!

ex afdeling 6.5.3. van het Burgerlijk Wetboek (BW)

Inhoudsopgave

Artikel 1 | Definities. 1

Artikel 2 | Toepasselijkheid. 2

Artikel 3 | Identiteit van de onderneming. 2

Artikel 4 | Het aanbod. 2

Artikel 5 | De prijs. 2

Artikel 6 | Bestelling. 3

Artikel 7 | De overeenkomst 3

Artikel 8 | Leveringsvoorwaarden. 4

Artikel 9 | Betalingen. 4

Artikel 10 | Prijzen en prijsverhogingen. 4

Artikel 11 | Kortingstarieven. 5

Artikel 12 | Garantie. 5

Artikel 13 | Aanvullende of afwijkende bepalingen. 5

Artikel 14 | Geschillen. 5

Artikel 15 | Klachtenprocedure. 6

Artikel 16 | Herroepingsrecht 6

 

Artikel 1 | Definities
Aanbod:                                              Onder aanbod vallen alle producten en diensten die Wijnzinnig! levert.

Consument:[1]                                         De natuurlijke persoon die buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit handelen en een product of dienst afneemt van de onderneming Wijnzinnig, hierna klanten.

Diensten:[2]                                             Diensten die zowel aan bedrijven als aan consumenten worden verleend, hierna klanten, waaronder het verzorgen van wijnproeverijen, events en inspanningen van gastvrouw(en).

Klant:                                                  Personen, handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit die een product of dienst afneemt van Wijnzinnig!

Ondernemer:                                         Mevrouw Daniëlle van der Pasch, eigenaresse van de onderneming Wijnzinnig!.

Overeenkomst:                                      Met een overeenkomst worden de afspraken bedoelt die Wijnzinnig! aanbiedt en de klant heeft aanvaardt. Overeenkomsten tussen Wijnzinnig! en samenwerkingspartners  over producten en diensten, als over wijnproeverijen en events en tussen Wijnzinnig! en klanten, waaronder ook samenwerkingspartners te verstaan.

Partijdatum:                                         Een partijdatum is de datum van het evenement.

Producten:                                            Onder producten vallen wijn, relatiegeschenken, cadeauartikelen, doe-het-zelf wijnproeverijen en wijnabonnementen.

Reguliere vraagprijs:                               De vraagprijs is de prijs in geld die Wijnzinnig! vraagt aan klanten voor een bepaald product of dienst.

Samenwerkingspartner:                          Een klant, een externe ondernemer met een eigen bedrijfsvoering die eenmalig of meerdere malen met Wijnzinnig! samenwerkt in de vorm van een event, samengesteld relatiegeschenk of andere soort samenwerking.

Artikel 2 | Toepasselijkheid
2.1.   Deze algemene voorwaarden (ex artikel 6:231 BW) zijn toepasselijk op alle overeenkomsten (op afstand) tussen Wijnzinnig! en klant. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten voor haar werking schriftelijk zijn bevestigd door Wijnzinnig!.

2.2.   Deze voorwaarden zijn van toepassing ten aanzien van iedere klant en overeenkomstig aanvaardt door de klant

2.3.   Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4.   De tekst van deze algemene voorwaarden worden ter hand of op digitale wijze aan de klant beschikbaar gesteld.

2.5.   Deze algemene voorwaarden worden digitaal aangeboden en zijn te downloaden via de website: www.wijnzinnigbijdaan.nl of aan te vragen via per e-mail info@wijnzinnigbijdaan.nl en zullen kosteloos worden toegestuurd.

 

Artikel 3 | Identiteit van de onderneming
3.1    Vestiging

Naam ondernemer:            Mevrouw Daniëlle van der Pasch

Naam onderneming:          Wijnzinnig!

Vestigingsadres:                  Ambachtsweg 1

                                            5492 NJ Sint-Oedenrode

Postadres:                           Kasteellaan 6.21

5492 BR Sint-Oedenrode

KvK:                                   Handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer 73770256.

BTW-nummer                    Bij belastingdienst geregistreerd onder nummer NL002270121B94.

Bankrekening                     IBAN-nummer NL 02 RABO 0337 5318 89 ten name van “Wijnzinnig!”

3.2    Contactgegevens

Telefoonnummer:                06-22556809 (mobiel)

Bereikbaarheid:                   Wijnzinnig! is telefonisch bereikbaar op de volgende dagen en tijden

Dinsdag t/m zaterdag:       09.00-18.00 uur

E-mailadres:                        info@wijnzinnigbijdaan.nl

Bereikbaarheid:                   Wijnzinnig! is via e-mail 24 uur per dag en 7 per week te bereiken en zal doorgaans binnen drie dagen de (e-mail-)berichten beantwoorden.

Overig contact:                   Wijnzinnig! is tevens te bereiken via de Social Mediakanalen:

Facebook: @wijnzinnigbijdaan

Instagram: @wijnzinnigbijdaan

LinkedIn: @Daan van der Pasch – Wijnzinnig

3.3    Organisatie onderneming, eenmanszaak met activiteiten als:

­      Verkoop van wijn aan consumenten en professionele partijen zoals horeca- en delicatessenbedrijven.

­      Organisatie van wijnproeverijen en events met dienstverlening aan huis of externe locatie.

­      Verkooporganisatie van relatiegeschenken, cadeauartikelen, doe-het-zelf wijnproeverijen en wijnabonnementen.

 

Artikel 4 | Het aanbod
Producten of diensten

4.1.   Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten en (digitale) inhoud. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

4.2.   Als de Wijnzinnig! gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of (digitale)inhoud. Kennelijke schrijffouten of kennelijke vergissingen binden de Wijnzinnig! niet.

4.3.   Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 5 | De prijs
5.1.   Alle schriftelijke of mondeling aangeboden prijzen, zijn besproken tussen de klant waarop partijen gerechtvaardigd mogen vertrouwen. Prijsverhogingen en prijswijzigingen zijn voorbehouden. Benoemde prijzen in offertes zijn twee weken geldig daarna kunnen de prijzen daarvan afwijken.

5.2.   De Wijnzinnig! kan producten en/of diensten met variabele prijzen aanbieden. Deze variabele prijzen zijn richtprijzen.

5.3.   De aangeboden producten en/of diensten worden schriftelijk aangeboden met zowel inclusief als exclusief btw-vermelding, door de Wijnzinnig! aangegeven.

5.4.   De Wijnzinnig! berekent geen bezorgkosten binnen een straal van twintig kilometer (vanaf Ambachtsweg 1 te Sint-Oedenrode), bij bestellingen vanaf vijf dozen wijn of een order ten bedrage van € 250,00 of hoger (inclusief btw). Wijnzinnig! berekent wel bezorgkosten bij adresbezorging boven  twintig kilometer en orders van vijf dozen wijn of minder of een bestelling lager dan € 250,00. (zie ook artikel 8 van deze voorwaarden).

5.5.   Voor horeca- en delicatessen klanten geldt een minimale bestelling van tien dozen wijn. Bestellingen van tien tot negentien dozen wijn dienen afgehaald te worden op het adres Ambachtsweg 1 in Sint-Oedenrode op vaste tijden zoals vermeld in artikel 5.4 van deze voorwaarden of op een door Wijnzinnig! en klant afgesproken ander moment.

5.6.   Bestellingen van tien tot negentien dozen wijn van horeca- en delicatessen klanten geldt een prijsverhoging van € 0,20 per fles wijn, exclusief 21% btw.

5.7.   Bestellingen van minimaal twintig dozen wijn van horeca- en delicatessen  klanten is de bezorging kosteloos. De klant betaald de laagste horecaprijs voor de wijn.

5.8.   Voor bestellingen per postzending, wordt € 7,50 per doos (wijn) en € 10,00 per verpakking (relatiegeschenk) berekent, deze verzendkosten zijn inclusief 21% btw.

 

Artikel 6 | Bestelling
6.1.   Producten en diensten zijn te bestellen via e-mailbericht, telefonisch, of via de webshop. Wijnzinnig! zal uiterlijk binnen drie werkdagen reageren en de bestelling bevestigen via hetzelfde communicatiemiddel.

Bestellingen annuleren

6.2.   Annulering van bestellingen van producten en/of diensten kunnen gedaan worden via e-mail of telefonisch. Bestellingen kunnen tot uiterlijk twee dagen na besteldatum geannuleerd worden. Wijnzinnig! zal uiterlijk binnen drie werkdagen reageren en de annulering bevestigen.

6.3.   Voor schriftelijke bestellingen gelden annuleringstermijnen vóór de overeengekomen levertingstijd:

a.       vier weken vóór levertijd / bezorgdag restitutie 100%van het factuurbedrag;

b.      binnen twee tot vier weken voor levertijd / bezorgdag en/of partijdatum restitutie 50 % van het factuurbedrag (minus kosten)

c.       binnen twee weken voor de overeengekomen levertijd/ bezorgdag en/of partijdatum restitutie van het factuurbedrag niet meer mogelijk.

6.4.   Indien de factuur reeds aan Wijnzinnig! is voldaan, zal restitutie van het factuurbedrag (minus kosten) binnen 14 dagen plaatsvinden en binnen veertien dagen worden gestorneerd.

Verzenden & retourneren

6.5.   Producten zoals wijnen, doe-het-zelf wijnproeverijen en relatiegeschenken kunnen verstuurd per postzending. Verzendkosten zoals vermeld in artikel 4.3.10. van deze overeenkomst.

6.6.   De kosten van retourzending van producten zoals wijnen, doe-het-zelf wijnproeverijen en relatiegeschenken komen voor rekening van de klant. De klant kan een retourzending kenbaar maken via e-mailbericht of telefonisch. Van retourzendingen zonder beschadiging of breuk wordt het aankoopbedrag binnen veertien werkdagen gestorneerd op het bankrekeningnummer van de klant.

6.7.   Bij breuk via postzending is de schade voor rekening van Wijnzinnig!. Wijnzinnig! zal binnen vijf werkdagen de producten in goede staat  (laten) bezorgen bij de klant.

6.8.   Custom made producten, aangepast naar wens van de klant en producten die naar hun aard niet geschikt zijn voor retourzending (waaronder bederf) zijn uitgesloten van retourneren.

 

Artikel 7 | De overeenkomst
Totstandkoming van de overeenkomst

7.1.   Naast reguliere koop is online koop mogelijk. Wanneer het bestelproces via de webshop is doorlopen en de order is verstuurd, bestaat op dat moment een bindende overeenkomst ten aanzien van de producten in de winkelwagen. Nadat de bestelorder is geplaatst neemt Wijnzinnig! persoonlijk contact op met de klant, dit kan via e-mail of telefonisch. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra Wijnzinnig! de bestelling heeft bevestigd. Op de levering is artikel 6 overeenkomstig van toepassing.

7.2.   Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Wijnzinnig! passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch wil betalen, zal Wijnzinnig! daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

7.3.   Wijnzinnig! kan zich binnen de wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de klant aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en omstandigheden die van belang zijn voor het aangaan van een overeenkomst op afstand. Indien Wijnzinnig! op grond van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Wijnzinnig! gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Herroepingsrecht

7.4.   De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

7.5.   De voormelde (artikel 7.5) genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.       als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door haar aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Wijnzinnig! mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;

b.      als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door haar aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c.       bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door haar aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

7.6.   Tijdens de bedenktijd dient de klant zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel zou mogen doen.

7.7.   De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 6.2.3. van deze overeenkomst.

Ontbinden overeenkomst

7.8.    Het ontbinden van de overeenkomst tussen partijen moet schriftelijk.

 

Artikel 8 | Leveringsvoorwaarden
Levering van producten en diensten

8.1.   Geplaatste bestellingen worden op de eerstvolgende donderdag tijdens vakanties en uitzonderingen zoals overmacht, per postzending of bezorgt op het bezorgadres zoals bekend bij Wijnzinnig!.

8.2.   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten is voor Wijnzinnig! tot het moment van de bezorging aan de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Uitvoering

8.3.   Wijnzinnig! zal het product in goede staat aan de klant overdragen binnen de afgesproken leveringstermijn.

8.4.   Wijnzinnig! hanteert een leveringstermijn van veertien dagen. Indien een bestelorder niet of slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt de klant hierover een bericht van Wijnzinnig!. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 

Artikel 9 | Betalingen
Betalingswijze van klant aan ondernemer

9.1.   De producten en diensten worden aan de klant gefactureerd. Wijnzinnig! hanteert een betaaltermijn van veertien dagen, ingaande op de factuurdatum.

9.2.   Ten aanzien van factuurbedragen hoger dan € 1.000,-- inclusief btw, geldt een vooruitbetaling van 50% van het factuurbedrag.

Incassokosten

9.3.   Bij het niet tijdig voldoen van betalingen stuurt Wijnzinnig! de klant na veertien dagen, tenzij anders weergegeven, een schriftelijke betalingsherinnering. Blijft betaling opnieuw uit, dan is de klant in verzuim en stuurt Wijnzinnig! de klant een schriftelijke ingebrekestelling.

9.4.   De klant is na een schriftelijke ingebrekestelling aansprakelijk voor de betaling van de daarin aangezegde (buiten)gerechtelijke incassokosten.

9.5.   De klant is aan Wijnzinnig! over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die Wijnzinnig! in rekening zal brengen. Deze incassokosten zullen worden berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIG)

Bezorgkosten

9.6.   Binnen een straal van twintig kilometer vanaf Ambachtsweg 1 in Sint-Oedenrode, berekent Wijnzinnig! aan de klant € 7,50 bezorgkosten, exclusief 21% btw, bij bestellingen van minder dan vijf dozen wijn of bestellingen met een bestelwaarde van onder de € 250,00 inclusief btw. Dit geldt enkel voor consumenten.

9.7.   Binnen een straal van twintig kilometer vanaf Ambachtsweg 1 in Sint-Oedenrode, berekent Wijnzinnig! aan de klant geen bezorgkosten bij een minimale bestelwaarde van twintig dozen wijn. Dit geldt voor horeca- en delicatessenklanten.

9.8.   Buiten een straal van twintig kilometer vanaf Ambachtsweg 1 in Sint-Oedenrode zullen bestellingen van alle klanten per post worden verzonden. Bij uitzondering worden bestellingen bezorgd en zal aan de klant € 0,30 bezorgkosten per kilometer, exclusief 21% btw in rekening worden gebracht, ongeacht de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 10 | Prijzen en prijsverhogingen
Prijzen wijnassortiment

10.1           De prijzen van de wijnen binnen ons wijnassortiment staan níet vermeld op de website en op geen enkele Nederlandse webshop. Hierop wordt streng toezicht gehouden.

10.2           De prijzen van de wijnen binnen het wijnassortiment van Wijnzinnig! staan vermeld in onze digitale en papieren wijnkaart. Deze prijzen zijn leidend. Prijswijzingen te allen tijde voorbehouden.

Prijzen wijnproeverijen

10.3           De prijzen voor onze wijnproeverijen zijn een “prijs per persoon”. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. Bij groepen vanaf twintig personen verlenen wij een korting aan de klant.

10.4           Als de klant geen eigen locatie heeft voor het beleven van de wijnproeverij, dan zorgt Wijnzinnig! voor een geschikte locatie. De kosten voor deze locatie zijn voor de klant. Wijnzinnig! biedt kosteloos aan om een geschikte locatie te vinden.

Prijzen events

10.5           De prijzen voor de events van Wijnzinnig! zijn een totaalprijs ten aanzien van de gehele dienstverlening. Facturen zijn gespecificeerd in diensten en producten.

Prijzen relatiegeschenken

10.6           Prijzen voor onze relatiegeschenken staan vermeld op de webshop Wijnzinig!. Deze prijzen zijn leidend. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

10.7           De klant kan zelf een cadeaupakket laten samenstellen, hiervoor zal de prijs berekend worden die op de gebruikte artikelen van toepassing is.

Prijzen cadeauartikelen

10.8           De prijzen voor de cadeauartikelen staan vermeld op de webshop Wijnzinig!. Deze prijzen zijn leidend. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

Prijzen wijnabonnementen

10.9           De prijzen voor onze wijnabonnementen staan vermeld op de website Wijnzinig!. De prijzen zijn leidend. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden

Prijsverhogingen

10.10        Ieder jaar in het eerste en/of tweede kwartaal zullen de prijzen van de wijnen aangepast worden en worden doorberekend aan de klant.

10.11        Wijnzinnig! zal tijdig en duidelijk de aangepaste prijzen telefonisch kenbaar maken of in een persoonlijk gesprek. Let ook op de nieuwsbrief!

 

Artikel 11 | Kortingstarieven
Korting bij grote bestelhoeveelheden

11.1.          Voor horeca- en delicatessen klanten geldt de voordeligste prijs voor bestelorder vanaf twintig dozen. Bij bestellingen tussen de tien en negentien dozen geldt een prijsverhoging van € 0,20 per fles exclusief 21% btw.

Korting bij groepen voor wijnproeverijen

11.2.          Bij groepen tussen de twintig en negenentwintig personen berekent Wijnzinig! een korting van 5% op de reguliere vraagprijs van een wijnproeverij.

11.3.          Bij groepen tussen de dertig en negenendertig personen berekent Wijnzinig! een korting van 10% op de reguliere vraagprijs van een wijnproeverij.

11.4.          Bij groepen vanaf veertig personen berekent Wijnzinig! een korting van 15% op de reguliere vraagprijs van een wijnproeverij.

Korting bij cadeauartikelen

11.5.          Bij afname vanaf vijf dozen wijn door consumenten geen verzendkosten binnen een straal van 20 kilometer rondom Sint-Oedenrode, vanuit Ambachtsweg 1.

11.6.          Wijnzinnig! hanteert een vast uurtarief voor een gastvrouw bij een externe partij.

 

Artikel 12 | Garantie
Garantie op producten

12.1.          In geval van breuk tijdens de verzending zal 100% garantie op het desbetreffende product toepasselijk kunnen zijn in de vorm van herstel, vervanging of een schadevergoeding. Op het moment van ontvangst van de producten geldt een risico overgang naar de klant.

 
Artikel 13 | Aanvullende of afwijkende bepalingen
Leeftijd

13.1.          Wijnzinnig! verkoopt uitsluitend wijn of wijn-gerelateerde producten aan personen van 18 jaar of ouder en controleert streng op deze minimumleeftijd.

Jaargangen en afbeeldingen

13.2.          De jaargangen van de wijnen zoals weergegeven op de site kunnen afwijken van de exacte jaargang zoals geëtiketteerd.

 

Artikel 14 | Geschillen
14.1.          Geschillen tussen ondernemer en klant bij wijn verkoop, bij wijnproeverij of event worden op minnelijke wijze passend opgelost.

14.2.          Geschillen tussen de ondernemer en de samenwerkingspartner worden op minnelijke wijze passend opgelost. Indien de samenwerking door wat voor reden dan ook niet meer van elkaar verlangd kan worden, mag Wijnzinnig! ten alle tijden de samenwerking per direct beëindigen.

 

Artikel 15 | Klachtenprocedure
15.1.          Bij klachten dient de klant binnen twee weken na levering van het product of de dienstverlening de klacht schriftelijk aan Wijnzinnig! kenbaar te maken. Hierbij is het belangrijk dat de klacht volledig en duidelijk omschreven wordt.

15.2.          Wijnzinnig! Zal zo mogelijk de klacht binnen drie dagen in behandeling te nemen en bij een gegronde klacht indien mogelijk binnen twee weken na de klachtmelding met een geschikte oplossing komen.

15.3.           Indien de klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, zal Wijnzinnig! binnen twee weken een indicatie geven aan de klant over de klachtbehandeling en dient Wijnzinnig! binnen twee maanden na klachtmelding met een geschikte oplossing te komen.

15.4.          Na het aanbod aan de klant van de aangeboden oplossing heeft de klant twee maanden de tijd om de gegeven oplossing te aanvaarden. Na de periode van twee maanden vervalt het aanbod van Wijnzinnig!.

15.5.          De klant mag in geen enkel geval de door Wijnzinnig! gegeven oplossing doorschuiven naar derden.

15.6.          Wijnzinnig! is lid van de FNV Horecabond. Indien nodig zal Wijnzinnig! Een advies laten uitbrengen door de FNV Horecabond en op de juiste manier hier naar handelen jegens klant.

 

Artikel 16 | Herroepingsrecht
Herroepingsrecht bij producten

16.1.          De klant mag een bestelling ten alle tijden schriftelijk annuleren, indien het product nog niet betaald is.

16.2.          Indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen en een deel van deze producten is verzonden, dan is de klant verplicht de complete zending in ontvangst te nemen en vindt geen herroeping plaats.

16.3.          Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, dient de klant minimaal twee weken voorafgaand aan de volgende levering de bestelling schriftelijk te annuleren indien zij de bestelling niet willen ontvangen. Binnen twee weken vindt geen herroeping meer plaats. Wijnzinnig! en klant bespreken samen of deze annulering voor de gehele bestelling is, zoals bij wijnabonnementen, of eenmalig.

16.4.          Wijnzinnig! zal de melding van herroeping te allen tijden mondeling of schriftelijk bevestigen.

16.5.          De klant zendt de complete bestelling terug in originele staat, conform de door Wijnzinnig! verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

16.6.          Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

16.7.          Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

16.8.          Bij producten die over de ‘uiterste houdbaar datum’ zijn geleverd door Wijnzinnig! zal het bedrag volledig worden gerestitueerd. Het product dient onaangebroken overeenkomstig de afspraken geroutineerd worden aan Wijnzinnig!

16.9.          Bij verzegelde producten die geopend zijn vóór ontvangst door de klant, of producten die na levering vanwege de aard, onomkeerbaar vermengd zijn met andere producten, zal Wijnzinnig! de desbetreffende producten volledig vergoeden, na controle en goedkeuring door Wijnzinnig!.

Bijbehorende kosten bij herroepingsrecht

16.10.       De klant draagt de rechtstreekse kosten van het retourneren van het product, tenzij anders overeengekomen.

16.11.       Indien de klant kiest voor een duurdere methode van levering dan de standaardlevering, kan Wijnzinnig! in uitzonderlijke situaties de standaardlevering vergoeden.

Uitsluiten herroepingsrecht

16.12.       Producten of diensten die onderhavig zijn aan prijsschommelingen in de markt waarop Wijnzinnig! geen invloed heeft, kunnen binnen de herroepingstermijn voordoen.

16.13.       Producten die met korting worden verkocht, zoals producten rond de ‘houdbaarheidsdatum of reeds geopende flessen na wijnproeverijen, daarvoor geldt geen herroepingsrecht.

16.14.       Bij custom made producten of diensten kan geen herroeping plaatsvinden van klant aan Wijnzinnig!

16.15.       Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na de tijd dat de prijs door schommelingen in de markt is gestegen, en waarop de Wijnzinnig! geen invloed heeft, kan geen herroeping plaatsvinden.

Herroepingsrecht bij diensten

16.16.       Diensten zoals het verzorgen van een wijnproeverij of een event kunnen tot minimaal twee weken voorafgaand aan de boekingsdatum kosteloos worden geannuleerd.

16.17.       Bij diensten zoals het verzorgen van een wijnproeverij of een event die binnen twee weken voorafgaand aan de boekingsdatum geannuleerd worden, zal Wijnzinnig! 50% van het totaalbedrag aan de klant factureren.

16.18.       Bij diensten die binnen twee dagen voorafgaand aan de boekingsdatum geannuleerd worden, zal Wijnzinnig! het volledige totaalbedrag aan de klant factureren.

16.19.       Herroepingsrecht bij samenwerkingen

16.20.       Als één van de ondernemers bij het aangaan van een samenwerking met Wijnzinnig! besluit om deze samenwerking te beëindigen, dan kan dit zonder opgave van redenen.

16.21.       Alle beslissingen die worden gemaakt met betrekking tot het event dat georganiseerd wordt, dienen duidelijk schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Wijnzinnig! en andere relevante partijen.

16.22.       Alle betrokken ondernemers hebben de keuze of zij bedrijfskleding dragen of samen een eenvoud willen vormen.

16.23.       Alle communicatie naar (potentiële) klanten wordt schriftelijk kenbaar gemaakt onder vermelding van de bedrijven met naam en vestigingsadres van de betrokken ondernemers.

 [1] Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011.
[2] Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006.